YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-u Zaloguj się na swoje konto w YaPIS.netSprawdź pocztę

Strony WWW - jak je tworzymy?

Prawie ka?da firma posiada w?asn? stron? WWW oraz konta pocztowe w Internecie, co daje jej mo?liwo?? dotarcia do nowych Klientów, nowych rynków, bez granic, podró?y, wiz... Ka?dy mo?e w swoim zakresie stworzy? prost? stron? internetow?, ale czy warto po?wi?ca? swój cenny czas?

Je?li kto? ma go du?o - na pewno tak, ale kto w dzisiejszych czasach dysponuje du?? jego ilo?ci??
Czy na pewno posiada odpowiednie umiej?tno?ci i narz?dzia?
Dlatego te? z pomoc? przychodzimy my.
Dla nas sp?dzanie czasu nad klawiatur? komputera, by spe?ni? oczekiwania Klienta w sposób profesjonalny, to praca.
Praca daj?ca du?o satysfakcji i przyjemno?ci, zw?aszcza, gdy Klient jest zadowolony z us?ug i wraca z kolejnym zleceniem.

Zapraszamy do zapoznania si? z procedur? zamówienia serwisu WWW w naszej firmie.
 
   
Pierwszy kontakt

Pierwszy kontakt

Klient kontaktuje si? z nami telefonicznie lub mailowo i informuje nas o swoich potrzebach. Zapraszamy do spotkania.
Spotkanie

Spotkanie

Omówienie projektu. Polega przede wszystkim na spotkaniu z Klientem, które ma na celu omówinie jego koncepcji i wymaga?
Wycena

Wycena

Po rozmowie z Klientem i zapoznaniu si? z jego oczekiwaniami przygotowujemy wst?pn? wycen? serwisu WWW. Po jej akceptacji, przygotowujemy briefing (zamówienie - udost?pniamy je w formacie PDF w dziale DOWNLOAD), w którym spisane s? wszystkie wcze?niejsze ustalenia, oraz wszystkie koszty zwi?zane ze stworzeniem serwisu i wysy?amy go do akceptacji na podany adres e-mail, lub przekazujemy Klientowi osobi?cie do podpisania. Klient otrzymuje jedn? kopi? briefingu, druga zostaje u nas.
Podpisanie briefingu (zamówienia)

Podpisanie briefingu (zamówienia)

Po zatwierdzeniu briefingu, Klient odsy?a podpisany dokument w postaci skanu, lub dostarcza osobi?cie. Po otrzymaniu, odsy?amy lub oddajemy osobi?cie podpisany egzemplarz dokumentu i przyst?pujemy do prac nad zamówionym serwisem internetowym.
Projekt graficzny

Projekt graficzny

Na podstawie wcze?niej przygotowanego briefingu, gdzie s? opisane funkcjonalno?ci, oraz wytyczne Klienta, rejestrujemy wybran? domen? na dane Klienta, instalujemy serwer wirtualny, a dost?p do strony www blokujemy informacj? 'Trwaj? prace nad tym serwisem', by nie udost?pnia? odwiedzaj?cym niesko?czonej i nie w pe?ni stabilnej wersji serwisu. W nast?pnej kolejno?ci przygotowujemy projekt graficzny strony. Jest to statyczny plik graficzny jpg, osadzony w dokumencie html, umieszczony na serwerze Klienta, w folderze 'propozycja'. Dzi?ki temu, Klient mo?e zobaczy?, jak faktycznie b?dzie wygl?da? jego strona w oknie wybranej przez siebie przegl?darki.
Akceptacja projektu graficznego

Akceptacja projektu graficznego

Poprawki lub akceptacja projektu graficznego w oryginalnej postaci. Na tym etapie Klient zg?asza wszelkie uwagi, które nanosimy na bierz?co do projektu. Ten etap ko?czy si? akceptacj? przez Klienta szablonu strony pod wzgl?dem graficznym za po?rednictwem poczty elektronicznej.
Programowanie strony

Programowanie strony

Po zaakceptowaniu projektu graficznego rozpoczynamy kodowanie strony. Tworzymy odpowiedni szablon xhtml/css, zoptymalizowany pod k?tem us?ugi pozycjonowania oraz dostosowany do standardów W3C - kod plików html/php nie zawiera b??dów walidacji. Ponadto strona jest dostosowywana do wy?wietlania w najwa?niejszych przegl?darkach - Internet Explorer 7 i 8, Firefox, Opera, Safari.
Panel Administratora i kopiowanie plików serwisu na serwer

Panel Administratora i kopiowanie plików serwisu na serwer

Je?li serwis b?dzie wymaga? cz?stej aktualizacji, instalowany jest system zarz?dzania tre?ci? wraz z Panelem Administratora. Nie opieramy si? na aplikacjach Open Source typu Joomla, Mambo, PHPNuke. Tworzymy aplikacje autorskie. Po zako?czeniu programowania strona jest przedstawiana Klientowi, który sprawdza poprawno?? wy?wietlania wszystkich linków i podstron serwisu. Po akceptacji funkcjonalno?ci, w zale?no?ci od ustale?, uzupe?niamy tre?? podstron, b?d? wstawiamy przyk?adowy tekst 'Lorem ipsum...', który Klient aktualizuje sam. Strona na tym etapie jeszcze jest zablokowana - po wej?ciu na jej adres, wy?wietla si? informacja 'Trwaj? prace nad tym serwisem'. Strona oparta o Panel Administratora mo?e zosta? uruchomiona na dowolnym serwerze z obs?ug? PHP i MySQL.
Uko?czenie projektu

Uko?czenie projektu

Uko?czenie projektu. Klient odbiera dokumentacj? papierow? w postaci instrukcji obs?ugi do Panelu Administratora, hase?, oraz strony katalogowej serwera, który wykupi? (je?li us?uga ta jest ?wiadczona przez nas). Podpisanie protoko?u odbioru oraz faktury VAT za wykonane prace - wg wcze?niej podpisanego briefingu (zamówienia). Po podpisaniu protoko?u odbioru serwisu www pliki stron s? kopiowane z folderu 'propozycja' do folderu g?ównego, plik z informacj? 'Trwaj? prace nad tym serwisem' zostaje usuni?ty z serwera, a serwis jest widoczny dla odwiedzaj?cych.
Cz?sto wspó?praca z naszymi klientami nie ko?czy si? na publikacji strony w Internecie. Bezp?atnie zapewniamy pomoc i wsparcie techniczne. Oferujemy równie? administracj? stronami, które tworzymy. Dodatkowo klient mo?e zamówi? u nas wszelkie gad?ety reklamowe i inne us?ugi zwi?zane z identyfikacj? wizualn? firmy.

Nasze prace:Promocje

Zaufali nam:

U nas dostajesz gratis:

Nasze serwery posiadają preinstalowny zestaw aplikacji - forum, galerii, sond, CMS, itp.

Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl