YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-u Zaloguj się na swoje konto w YaPIS.netSprawdź pocztę

 
   
Serwer MINI

Serwer MINISerwer WWW to us?uga polegaj?ca na udost?pnianiu Klientom przestrzeni dyskowej oraz narz?dzi do jej administracji. W ramach dost?pnej powierzchni dyskowej serwer zapewnia utrzymanie serwisu WWW, kont e-mail, baz danych, obs?ug? wielu domen oraz wygodne zarz?dzanie us?ugami.

Serwery nasze posiadaj? wspó?dzielon? mi?dzy www, konta e-mail, bazy danych pojemno??


Cena: 9.99 zł/m-c*

Teraz tylko: 0 zł/m-c*

Wielkość 30 MB
Transfer 250 MB/m-c
Liczba domen podpiętych 0
Liczba domen zaparkowanych 0
Liczba subdomen 1
Ochrona folderów
Liczba kont pocztowych 0
Autoresponder
Liczba wiadomości e-mail wysłanych na dobę z jednego konta 0
Antyspam
Antywirus
Własny adres IP
(opcja dodatkowa)
cPanel
WisePanel
Bazy danych MySQL
Bazy danych PostgreSQL
Liczba baz danych MySQL + PostgreSQL 0
Wersja PHP nie
phpMyAdmin
phpPgAdmin
Rozszerzenia Front Page
Fantastico
więcej...
Crontab
Typy MIME
Statystyki
Abonament miesięczny 0 zł/m-c*

To wszystko za jedyne

0 zł/rok*

MySQL

Tworzenie i edytowanie r?czne bazy MySQL w cPanel-u
Odtwórz

Dane kontaktowe

Zmiana danych kontaktowych
Odtwórz

Subdomeny

Tworzenie i zarz?dzanie subdomenami
Odtwórz

Domeny podpi?te

Tworzenie i zarz?dzanie domenami podpi?tymi
Odtwórz

Domeny zaparkowane

Tworzenie i zarz?dzanie domenami zaparkowanymi
Odtwórz

Przekierowania

Tworzenie i zarz?dzanie przekierowaniami
Odtwórz

Zmiana has?a do cPanelu

Zmiana has?a dost?powego do cPanelu
Odtwórz

Zabezpieczanie folderów has?em

Ustawienie dost?pu na has?o do wybranych folderów na serwerze
Odtwórz

Zabezpieczenie Hotlink

Ustawienie zabezpieczenia przeciw linkowaniu plików z zewn?trznych ?róde? do plików na serwerze
Odtwórz

MySQL krok po kroku

Tworzenie i edytowanie bazy danych MySQL poprzez kreatora
Odtwórz

Konta FTP

Tworzenie i edycja kont FTP
Odtwórz

Kopie zapasowe

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie zawarto?ci serwera z kopii zapasowych
Odtwórz

Konta e-mail

Tworzenie i zarz?dzanie kontami pocztowymi
Odtwórz

Przesy?anie wiadomo?ci e-mail na inny adres

Automatyczne przesy?anie nadchodz?cych wiadomo?ci na inne adresy
Odtwórz

Automatyczne odpowiedzi

Tworzenie i edycja automatycznych odpowiedzi na wiadomo?ci e-mail
Odtwórz


Kliknij na kategorii skryptów, by rozwinąć, bądź zwinąć listę preinstalowanych skryptów.

Blogi

 • b2evolution
  Skrypt oferuj?cy obs?ug? wielu blogów, kategorii/podkategorii, kompozycji, wyszukiwania, wielu j?zyków i adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek.

 • Nucleus
  Skrypt o rozbudowanych mo?liwo?ciach, oferuj?cy obs?ug? wielu blogów, wielu autorów, szablonów i wiadomo?ci 'w budowie' oraz zak?adek.

Reklamy

 • Noahs Classifieds
  System bloków reklamowych oferuj?cy podzia? na kategorie i podkategorie (nieograniczony podzia?), przesy?anie rysunków dla kategorii i bloków, zmienne pola kategorii, mo?liwo?? dostosowania powiadomie? e-mail, blokowanie kategorii, akceptowanie reklam, automatyczne generowanie miniatur, zarz?dzanie blokami reklamowymi przez u?ytkownika, przesy?anie reklam znajomym.

Zarz?dzanie zawarto?ci?

 • DRUPAL
  Zaawansowany portal z mo?liwo?ci? pracy grupowej, adresami URL przyjaznymi dla wyszukiwarek, pomoc? online, przypisywaniem ról, przeszukiwaniem ca?ej zawarto?ci, monitorowaniem witryny, w?tkowymi komentarzami, kontrol? wersji, blogowaniem, systemem newsów.

 • GEEKLOG
  Portal, do którego dost?pnych jest du?o modu?ów.

 • JOOMLA 1.7
  Joomla! to jeden z najpot??niejszych systemów zarz?dzania tre?ci? o otwartym kodzie. U?ywany jest na ca?ym ?wiecie, zarówno na prostych stronach prywatnych, jak i przez wielkie serwisy korporacyjne. Joomla! jest ?atwy w instalacji, stabilny i prosty w obs?udze.

 • JOOMLA 1.5
  Joomla! to jeden z najpot??niejszych systemów zarz?dzania tre?ci? o otwartym kodzie. U?ywany jest na ca?ym ?wiecie, zarówno na prostych stronach prywatnych, jak i przez wielkie serwisy korporacyjne. Joomla! jest ?atwy w instalacji, stabilny i prosty w obs?udze.

 • MAMBO
  Profesjonalny i jednocze?nie ?atwy w obs?udze System Zarz?dzania Zawarto?ci? zawieraj?cy wbudowany edytor WYSIWYG, obs?ug? subskrypcji newsów, podpisywania tekstów, bannerów, list adresów e-mail, mened?era odno?ników, statystyk, archiwizacj? zawarto?ci, baz? danych tekstów, 20 j?zyków, modu?ów i sk?adników.

 • PHP-Nuke
  Jeden z najbardziej popularnych portali z du?? ilo?ci? dost?pnych modu?ów i j?zyków.

 • php WCMS
  phpWCMS jest idealny dla zastosowa? profesjonalnych, publicznych i prywatnych. ?atwo si? nauczy? jego obs?ugi, daje mo?liwo?? oddzielenia wygl?du od zawarto?ci. Du?e mo?liwo?ci i prosta konfiguracja - przyda si? zarówno wydawcom, jak i twórcom stron internetowych.

 • php WebSite
  System Zarz?dzania Zawarto?ci? o bardzo rozbudowanych mo?liwo?ciach z mened?erem dokumentów, og?oszeniami, w?asnym menu, albumem fotografii, oznaczaniem bloków, FAQ, zaznaczaniem stron internetowych, ankietami, podzia?em informacji na kategorie, kalendarzem, mened?erem odno?ników, generatorem formularzy.

 • SITEFRAME
  ?atwy w obs?udze System Zarz?dzania Zawarto?ci? przeznaczony do szybkiego tworzenia stron ró?nych spo?eczno?ci internetowych. ?adnie wygl?daj?ce szablony, przystosowane do wspó?dzielenia dokumentów, przejrzysty interfejs.

 • TYPO3
  TYPO3 to darmowy CMS dla firm, mog?cy funkcjonowa? zarówno w sieci internet jak i sieciach wewn?trznych. Oferuje elastyczno?? i wiele opcji rozbudowy, niezale?nie od wielu wbudowanych, pe?noprawnych interfejsów, funkcji i modu?ów.

 • XOOPS
  Popularny, zaawansowany system do tworzenia portali.

 • ZIKULA
  System Zarz?dzania Zawarto?ci? skupiony przede wszystkim na elastyczno?ci i bezpiecze?stwie. Du?a ró?norodno?? modu?ów i bloków sprawia, ?e ten jest bardzo wszechstronnym narz?dziem.

Kontakt z klientem

 • CRAFTY SYNTAX LIVE HELP
  System rozmów na ?ywo typu Live Help z mo?liwo?ci? monitorowania osób odwiedzaj?cych, aktywnym nawi?zywanie rozmów, obs?ug? wielu sesji rozmów jednocze?nie, ?ledzeniem odno?ników, przegl?danych stron, obs?ug? wielu operatorów, gotowych odpowiedzi/rysunków/adresów URL, wielu dzia?ów firmy (ka?dy z innymi ikonami), mo?liwo?ci? pozostawiania wiadomo?ci.

 • HELP CENTER LIVE
  Rozbudowane centrum pomocy typu wszystko-w-jednym zawieraj?ce system rozmów Live Help, obs?uguj?cy zg?oszenia do pomocy technicznej i FAQ. Obs?uguje nieograniczon? ilo?? operatorów/departmentów, monitoruje aktywno?? odwiedzaj?cych, nawi?zuje rozmowy, zbiera informacje o odwiedzaj?cych, obserwuje wykonywane przez nich czynno?ci, automatycznie zapisuje rozmowy, obs?uguje gotowe wiadomo?ci, zostawianie informacji, automatyczne przypisywanie zg?osze? do operatorów, nieograniczona ilo?? tematów w dziale FAQ.

 • OSTICKET
  System obs?ugi zg?osze? do pomocy technicznej oferuj?cy przekazywanie e-maili, logowanie pop3, nieograniczon? ilo?? adresów e-mail, panele dla administratora/obs?ugi/u?ytkowników, zapobieganie p?tlom automatycznych odpowiedzi, ograniczanie ilo?ci zg?osze? u?ytkownikom, akceptowanie za??czników i ograniczanie ich rozmiaru, powiadamianie administratora na pager.

 • PERLDESK
  PerlDesk to aplikacja dzia?aj?ca w przegl?darce umo?liwiaj?ca obs?ug? helpdesku i zarz?dzanie e-mailami. Zosta?a zaprojektowana tak by upro?ci? zarz?dzanie e-mailami, biletami obs?ugi klienta (zg?oszeniami) za pomoc? wbudowanego ?ledzenia i logowania odpowiedzi. Idealne rozwi?zanie dla niewielkich firm i pojedynczych osób chc?cych dobrze zorganizowa? komunikacj? z klientami.

 • PHP SUPPORT TICKETS
  Prosty system obs?ugi zg?osze? do pomocy technicznej z jednym administratorem, oferuj?cy automatyczne rejestrowanie, wysy?anie e-maili do administratora, za??czniki.

 • SUPPORT LOGIC HELPDESK


 • SUPPORT SERVICES MANAGER


Fora dyskusyjne

 • PHPBB
  Szeroko rozpowszechniony pakiet forum dyskusyjnych open-source, dzia?a sprawnie, ma prosty interfejs u?ytkownika i panel administracyjny, przejrzysty wygl?d, ?atwo daje si? rozbudowywa? i mo?na dostosowa? go do w?asnych potrzeb.

 • SMF
  Eleganckie. Efektywne. Oferuj?ce wiele mo?liwo?ci. Darmowe. Oto SMF, oprogramowanie spo?eczno?ciowe nast?pnej generacji, nie obci??aj?ce serwera ale oferuj?ce wiele opcji.

Sklepy internetowe

 • CUBE CART
  Prosty w u?yciu i oferuj?cy wiele mo?liwo?ci system zakupów (cechyy: nieograniczona liczba kategorii i produktów, wiele mo?liwych form zap?aty, obs?uga produktów cyfrowych, ca?o?? mo?na ?atwo modyfikowa?).

 • OS COMMERCE
  Sklep internetowy dla zaawansowanych u?ytkowników z du?? ró?norodno?ci? modu?ów i wsparciem dla prawie wszystkich sposobów p?atno?ci. Du?e ?rodowisko twórców jest gotowe zaoferowa? dostosowane do Twoich potrzeb rozwi?zania.

  buySAFE
  Opis buySAFE : Modu? buySAFE jest cz??ci? tej wersji osCommerce. Sprzedawcy internetowi mog? u?ywa? buySAFE nieodp?atnie. buySAFE zapewnia wsparcie i potwierdzenie renomy danemu sprzedawcy. Nasze do?wiadczenia potwierdzaj?, ?e buySAFE zwi?ksza zaufanie klientów do sprzedawcy, je?li temu zosta? przyznany znak Certyfikowanego Sprzedawcy buySAFE. Zainstaluj najnowsz? wersj? osCommerce, by uzyska? dostep do modu?u buySAFE.

 • ZEN CART
  Zen Cart to dzie?o sztuki w kategorii e-commerce; darmowy, ?atwy w u?yciu, oparty na otwartym kodzie system zakupów online. Oprogramowanie to jest rozwijane przez grup? w?a?cicieli sklepów, programistów, projektantów i konsultantów, którzy uwa?aj?, ?e e-commerce powinna wygl?da? inaczej.

FAQ

 • FAQ MASTER FLEX
  Nieograniczona ilo?? kategorii/pyta?/odpowiedzi, administracja przez stron? internetow?.

Hosting

 • ACCOUNTLAB PLUS
  AccountLab mo?e wyszukiwa? w?ród 180 TLD (domen najwy?szego poziomu), ma nieograniczon? liczb? planów hostingowych, oferuje miesi?czne, kwartalne, pó?roczne i roczne opcje p?atno?ci oraz uwzgl?dnia podatek. AccountLab dzia?a z PayPal, WorldPay (FuturePay), NoChex, 2checkout oraz przekazami gotówki offline jak czeki czy przelewy bankowe.

 • PHP COIN
  Kompletny system przyjmowania wp?at i wystawiania rachunków, idealny dla resellerów kont www. Mo?esz zainstalowa? tylko jedn? kopi? phpCOIN!.

Galerie zdj??

 • 4IMAGES GALLERY
  Galeria zdj?? oferuj?ca nieograniczona ilo?? kategorii/podkategorii, dodawanie rysunków przez www i FTP, automatyczne tworzenie miniatur, komentarze, wysy?anie obrazów, ocenianie ich, pokazywanie losowych, rozbudowany panel administracyjny.

 • COPPERMINE PHOTO GALERY
  System galerii zdj?? oferuj?cy kategorie i albumy, miniatury i obrazy w po?rednim rozmiarze, obs?ug? wyszukiwania, pokazywanie nowych i losowych rysunków, zarz?dzanie u?ytkownikami (galerie prywatne, grupy), komentarze u?ytkowników, wysy?anie e-kartek, pokazy slajdów.

 • GALLERY
  System galerii zdj?? oferuj?cy albumy wewn?trz albumów, tworzenie miniatur z wybranego obszaru zdj?cia, nag?ówki, obracanie, zmian? kolejno?ci zdj??, atrybuty albumów, mirrorowanie albumów.

Listy adresowe

 • PHP LIST
  Rozbudowany system list mailingowych oferuj?cy obs?ug? wielu list i za??czników.

Ankiety i Sondy

 • ADVANCED POLL
  Skrypt tworz?cy sondy wzorowany na interfejsie okienkowym.

 • LIME SURVEY
  LimeSurvey (dawniej PHPSurveyor) to system ankietowy o otwartym kodzie. Umo?liwia tworzenie i publikacj? ankiet oraz zbieranie wyników. Ankiety mog? zawiera? rozga??zienia i sk?ada? si? z niestandardowo rozplanowanych (layout) elementów (edycja za pomoc? systemu szablonów obs?ugiwanego z poziomu przegl?darki). System zapewnia podstawowe narz?dzia analizy statystycznej zebranych danych. Ankiety mog? mie? status publiczny, lub by? specjalnie przygotowanymi wersjami "jeden cz?owiek - jedno podej?cie".

 • PHP ESP
  PhpESP to efektywna, sieciowa aplikacja do tworzenia ankiet o sporych mozliwo?ciach. Umo?liwia firmom tworzenie rozbudowanych i zaawansowanych ankiet, ogl?dania wyników na bie??co i przeprowadzanie zaawansowanych analiz.

Zarz?dzanie projektami

 • dotPROJECT
  Mened?er projektów obs?uguj?cy firmy, projekty, zadania (z wykresami Gantt), fora dyskusyjne, pliki, kalendarz, kontakty, zg?oszenia/centrum pomocy, obs?ug? wielu j?zyków, uprawnienia u?ytkowników/modu?ów, kompozycje.

 • PHProjekt
  Mened?er projektów obs?uguj?cy opcjonalnie system grup, uprawnie?, kalendarz, list? kontaktów, harmonogram, list? projektów, chat, forum, ?ledzenie ??da?, klienta poczty, pliki, notatki, zak?adki, list? rzeczy do zrobienia, przypominacz, g?osowanie, wsparcie dla innych j?zyków.

Twórcy strony

 • SOHOLAUNCH PRO
  Od prostych stron po pot??ne platformy e-biznesowe, ten skrypt znacznie u?atwia tworzenie i zarz?dzanie rozwi?zaniami dla sieci web. Instaluje si? na stronach u?ytkowników ko?cowych i udost?pnia (nowicjuszom jak i deweloperom z do?wiadczeniem) skrojony na miar? zestaw narz?dzi i sposób zarz?dzania niespotykany nigdzie indziej.

 • TEMPLATES EXPRESS
  U?yj Templates Express aby zainstalowa? statyczne szablony na swojej stronie. Trzeba b?dzie u?y? FTP i wyedytowa? pliki html, zast?puj?c domy?lny tekst w?asnym. Standardowe informacje jak imi?, adres etc. zostan? zgromadzone podczas instalacji i umieszczone w odpowiednich miejscach w zainstalowanym szablonie.

Wiki

 • TIKIWIKI CMS/GROUPWARE
  Tiki CMS/Groupware (znane te? jako TikiWiki) to rozbudowany System Zarz?dzania Zawarto?ci? (CMS) i Pracy Grupowej typu open-source, którego mo?na u?y? do tworzenia dowolnych typów aplikacji internetowych, witryn, portali, stron intranetowych i ekstranetowych. TikiWiki dzia?a te? ?wietnie jako sieciowe narz?dzie do wspó?pracy. TikiWiki to pakiet o wielu zastosowaniach z du?? ilo?ci? wbudowanych opcji i sekcji, które mo?esz w??cza? i wy??cza? gdy w zale?no?ci od potrzeb. Jest zaprojektowane tak, by by? przejrzyste, rozszerzalne i obs?ugiwa? wiele j?zyków.

 • PHP WIKI
  PhpWiki to strona internetowa, której tre?? ka?dy mo?e zmienia? korzystaj?c z formularza HTML. ??czenie jest obs?ugiwane automatycznie, po stronie serwera; wszystkie strony s? zapisywane w bazie danych.

Inne skrypty

 • DEW-NEWPHPLINKS
  Katalog odno?ników z kategoriami, recenzjami, popularnymi odno?nikami, nowymi odno?nikami.

 • MOODLE
  System zarz?dzania kursami zaprojektowany, by pomaga? nauczycielom w tworzeniu warto?ciowych kursów online. Dost?pny aktualnie w 34 j?zyków, zawiera edytor HTML WYSIWYG, nauczyciel ma pe?n? kontrol? nad wszystkimi ustawieniami kursu, ?atwo wzbogaci? kurs o dodatkowe funkcje (forum, dziennik, quiz, zasoby, wybory, ankiety, przypisywanie zada?, chat, warsztaty), logowanie i ?ledzenie czynno?ci u?ytkowników, integracj? e-mail i du?o wi?cej.

 • OPEN REALTY
  System wy?wietlania listy nieruchomo?ci na sprzeda? wprowadzaj?cy obs?ug? za??czników, bogat? w mozliwo?ci wyszukiwark?, system szablonów i interfejs map Yahoo.

 • OPENX
  Profesjonalny, kompletny serwer reklamowy obs?uguj?cy ró?ne typy reklam, wy?wietlanie na podstawie s?ów kluczowych, stref czasowych, godziny, dnia, dnia tygodnia. Ma rozbudowane statystyki reklam oraz klientów.

 • PHP AUCTION
  Wersja GPL skryptu PHPauction obs?uguj?ca powiadamianie o z?o?onych ofertach na e-mail, za??czniki, rezerwacj? ceny, ceny minimalne, aukcje zwyk?e i ze zmniejszaj?c? si? cen?, histori? licytacji, powiadamianie znajomych o aukcji, list? najwy?szych ofert i ko?cz?cych si? wkrótce aukcji.

 • PHP FORM GENERATOR
  Generator formularzy obs?uguj?cy do 100 pól, wszystkie typy pól w??czaj?c w to przesy?anie plików, mo?liwo?? konfiguracji atrybutów pól, przesy?ania informacji z formularza na adres e-mail lub zapisywania ich w bazie danych, panel administracyjny.

 • WEB CALENDAR
  System kalendarzy internetowych o du?ych mo?liwo?ciach, obs?uguj?cy kalendarze publiczne i prywatne.

Serwery (1 plik)Kliknij na pytanie, by przeczytać odpowiedź na nie.

Pytanie: Czy oferujecie Pa?stwo odr?bne IP dla konta?

tak  Tak, mo?ecie Pa?stwo dokupi? us?ug? odr?bnego IP - zapraszamy do dzia?u US?UGI.

Pytanie: Jak d?ugo trwa aktywacja serwera?

Aktywacja serwera trwa do 24 godzin. O pe?nej funkcjonalno?ci zostan? Pa?stwo poinformowani e-mailem.

Pytanie: Jak mog? zmieni? has?o do mojego konta FTP?

Zarz?dzanie kontem FTP, w tym: zmiana has?a, przegl?danie logów dost?pu do WWW, zarz?dzanie subdomenami, umo?liwia panel dost?pny pod adresem http://MOJA_DOMENA/cpanel/ np. http://testowadomena.pl/cpanel/. Dane dost?powe do panelu zosta?y wys?ane w momencie udost?pnienia us?ugi hostingowej.* podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT

Twoja opinia o produkcie

SerweryPromocje

Zaufali nam:
U nas dostajesz gratis:

Nasze serwery posiadają preinstalowny zestaw aplikacji - forum, galerii, sond, CMS, itp.

Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl