YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-uSprawdź pocztę

Zaloguj się: 

Tworzenie stron WWW

Prawie ka?da firma posiada w?asn? stron? WWW oraz konta pocztowe w Internecie, co daje jej mo?liwo?? dotarcia do nowych Klientów, nowych rynków, bez granic, podró?y, wiz...
Ka?dy mo?e w swoim zakresie stworzy? prost? stron? internetow?, ale czy warto po?wi?ca? swój cenny czas?

Je?li kto? ma go du?o - na pewno tak, ale kto w dzisiejszych czasach dysponuje du?? jego ilo?ci??
Czy na pewno posiada odpowiednie umiej?tno?ci i narz?dzia?
Dlatego te? z pomoc? przychodzimy my.
Dla nas sp?dzanie czasu nad klawiatur? komputera, by spe?ni? oczekiwania Klienta w sposób profesjonalny, to praca.
Praca daj?ca du?o satysfakcji i przyjemno?ci, zw?aszcza, gdy Klient jest zadowolony z us?ug i wraca z kolejnym zleceniem.

Zapraszamy do zapoznania si? z procedur? zamówienia serwisu WWW w naszej firmie.
 
   
Portfolio

Portfolio dotychczas wykonanych prac

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi pracami, zarówno tymi ju? wykonanymi, jak i tymi, nad którymi aktualnie pracujemy. S? to du?e serwisy, sklepy, a tak?e proste wizytówki. Przy tworzeniu stron korzystamy z profesjonalnych narz?dzi i stosujemy najnowsze techniki, by osi?gn?? cel zrealizowa? wizj? Klienta.
Moduły

Sprawdź ile może kosztować Twoja strona WWW

Dzi?ki temu prostemu narz?dziu mo?na zorientowa? si? jaki b?dzie orientacyjny koszt Pa?stwa serwisu WWW.
Aby wy?wietli? szczegó?y modu?u lub doda? go do konfiguracji, wystarczy klikn?? na jego nazwie.
Aby wybra? modu? dodatkowy, najpierw nale?y wybra? odpowiadaj?cy mu modu? podstawowy.
Moduły

Modułowa budowa serwisów WWW

Aktualnie oferujemy modu?ow? konstrukcj? serwisu WWW. Klient wybiera modu?y, które s? mu potrzebne w serwisie, z ewentualnymi opcjami dodatkowymi, lub bez. Zapraszamy do zapoznania si? z dost?pnymi modu?ami serwisu www poni?ej.
UWAGI:

1. Szablon graficzny gratis
2. Serwer i domena wg cennika
3. Niestandardowe modu?y b?d? wyceniane odr?bnie
4. Przy zamówieniu serwisu WWW w wersji j?zykowej innej ni? polska, nale?y doliczy? 20% warto?ci zamówienia za 1 dodatkow? wersj? j?zykow?
5. Przy zamówieniu serwisu WWW bez mo?liwo?ci administracji (CMS) od ca?o?ci zamówienia obowi?zuje 10% rabatu, natomiast op?ata abonamentowa za aktualizacj? zostanie ustalona w umowie
Zapoznaj się z procesem tworzenia stron WWW w YaPIS.net

Jak tworzymy serwisy WWW ?

Tworzenie stron internetowych (czyli stron www) jest podzielone na kilka etapów, które s? realizowane przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Zapraszamy do zapoznania si? z poszczególnymi etapami takiej realizacji w naszej firmie.

 

Nasze prace:Promocje

Zaufali nam:
U nas dostajesz gratis:

Nasze serwery posiadają preinstalowny zestaw aplikacji - forum, galerii, sond, CMS, itp.

Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl